Önder Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

  • 0212 582 72 68 – 0212 582 75 34
  • [protected email address]
ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Şahıs veya sermaye şirketlerinden kaynaklı her türlü hukuki ihtilafların çözülmesi, davaların takibi ve şirket için dokümantasyonların hazırlanması hususunda büromuz dava ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Alacak davaları, kıymetli evrak kaynaklı davalar, menfi tespit ve istirdat davalarının yanı sıra şirket kuruluş, devralma, bölünme, tasfiye işlemleri takip edilmekte ve de şirket türüne göre yapılması gereken toplantı süreçleri yönetilerek talep...

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Kurum, özel şahıs veya şirket nezdindeki her türlü alacağın takibi ve sağlanması ile birlikte Müvekkillerimiz aleyhine başlatılmış bulunan icra takiplerinin uzman kadro ile takibi hususunda destek vermektedir. İcra ve iflasa konu tüm takip türleri açısından takibin başlatılması, prosedürlerin yerine getirilmesi ve/veya takibe ilişkin itiraz yapılması halinde bu itirazın kaldırılması/iptali için gerekli hukuki işlemler gerçekleştirilmektedir.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Taşınmazlar ile ilgili olarak üzerlerine konulacak her türlü hak ve hukuki statü prosedürlerinin takibi ile yine taşınmazlar üzerindeki hukuki ihtilafların neticelendirilmesi hususunda hukuki destek sağlanmakta gerekli dava ve idari işlemlerin takibi yapılmaktadır. Taşınmazların satılması-alınması, kira sözleşmelerinin düzenlenmesi, ipotek tesisi veya fekki ve tahliye davaları başta olmak üzere gayrimenkulü ilgilendiren her türlü dava ve işlemin takibi...

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Müvekkillerimiz adına yapılacak suç duyurusu ve şikâyetlerin takibi ve aleyhlerine yapılmış olan şikâyetler ile ceza yargılamasının her aşamasında iş ve işlemlerin takibi konusunda detaylı hukuki hizmet sağlanmaktadır. Büromuzca soruşturma aşaması ile başlayan süreçte kararların kesinleşmesine kadar geçen süreçte ceza yargılamasının en adil şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

İş Hukuku

İş Hukuku

Müvekkillerimiz açısından hem işveren hem de işçi sıfatı ile yaşadığı hukuki uyuşmazlıkların çözümü, iş sözleşmeleri, ihtarname ve ihbarnameler başta olmak üzere hazırlanması gerekli evrakların tanzimi ve ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkların takibi büromuzca sağlanmaktadır. Özellikle işe iadeye ve feshe dayalı alacak kalemlerine ilişkin davaların takibi, işçi veya işverenin hukuki iş ve işlemlerinden önce hazırlanması gerekli evrakların...

Aile Hukuku

Aile Hukuku

Toplumun yapı taşı olan aile birliğinden dolayı ortaya çıkmış bulunan boşanma, velayet, tazminat, nafaka ve kişisel ilişki kurulması durumları başta olmak üzere tüm hukuki ihtilaflar noktasında gerekli adli ve idari işlemlerin takibi sağlanmaktadır. Gerek görülmesi halinde anlaşmalı boşanma protokolleri ve mal rejimi sözleşmeleri başta olmak üzere taraflar arası ihtilafa yönelik anlaşma evrakları tanzim edilmektedir.

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Müvekkillerimizin şahsen veya şirketleri nezdinde ihtiyaç duydukları gerçek ya da tüzel kişiler ile imzalayacakları sözleşmelerin tanzim edilmesi, kontrol edilmesi ve Müvekkilimiz nezdinde risk analizi yapılarak kar-zarar dengesinin kurulmasına yardımcı olabilmek amaçlanmış olup her türlü hukuki destek sağlanmaktadır. Hukuki zemine oturtulmuş sözleşmeler sayesinde müvekkillerimizin ileride daha az hukuki ihtilaf ve sıkıntı yaşaması...

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmesiyle beraber hukuk sistemimize girmiş bir alandır. İlgili kanun ve tüm hukuki mevzuatlar çerçevesinde Müvekkillerimizin bilgilendirilmesi, uyum süreçlerinin sağlanması, veri envanterlerinin hazırlanması, gerekli metin, sözleşme ve ve protokollerin tanzim edilmesi, Verbis kayıtlarının yapılması ve Kurul ile olan uyuşmazlıklar konusunda hukuki destek sağlanmaktadır. 

Arabuluculuk Hizmeti

Arabuluculuk Hizmeti

Müvekkillerimiz adına dava şartı zorunlu veya ihtiyari olarak arabuluculuk başvuruları yapılmakta, toplantılara iştirak edilmekte ve gerekli evrakların tanzim edilmesi sağlanmaktadır. Yine müvekkillerimize karşı yapılmış arabuluculuk başvuru süreçleri aynı hassasiyet ile takip edilmektedir. Ofisimizde mevcut resmi sicili kayıtlı arabulucumuz vasıtası ile de müvekkillerimize ihtiyari arabuluculuk hizmeti ve desteği verilmektedir. 

3WTURK CMS v8.2